Procediment

Garantia i pagament: Autorizació de garantia global (incloent-hi reduccions i dispensa).