Procediment

Règims especials: Autorització del règim de perfeccionament passiu