Procediment

Model 655. Impost sobre successions i donacions. Consolidació de domini per extinció d'usdefruit.