Procediment

Model 195. Declaració Informativa. Declaració trimestral de comptes o operacions els titulars dels quals no han facilitat el NIF a les entitats de crèdit en el termini establert.