Procediment

Model 198. Declaració Informativa. Declaració anual d'operacions amb actius financers i altres valors mobiliaris.