Procediment

Document electrònic de reemborsament de l'impost sobre el valor afegit a viatgers. (DER).