Procediment

Model 303. IVA. Autoliquidació.

Si vol confeccionar i presentar el model de forma electrònica utilitzant dades de declaracions presentades prèviament o de períodes anteriors