Procediment

Model 322. IVA. Grups d'entitats. Model individual. Autoliquidació mensual.