Procediment

Model 06. Impost especial sobre determinats mitjans de transport. Exempcions i no-subjecció sense reconeixement previ.