Procediment

Model 568. Impost sobre determinats mitjans de transport. Sol·licitud de devolució per revenda i enviament de mitjans de transport fora del territori.