Procediment

Model 651. Impost sobre successions i donacions. Autoliquidació adquisició "entre vius".