Procediment

Model 117. Retencions i ingressos a compte en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'impost sobre societats i l'impost sobre la renda de no residents. Rendes procedents de la transmissió o el reemborsament d'accions o participacions en institucions d'inversió col·lectiva i de les transmissions de drets de subscripció.

Presentació de declaracions d'exercicis anteriors