Procediment

Model 136. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents. Gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació.

Presentació de declaracions d'exercicis anteriors