Procediment

Model 230. Impost sobre la renda de les persones físiques i impost sobre la renda de no residents: Retencions i ingressos a compte del gravamen especial sobre els premis de determinades loteries i apostes. Impost sobre societats: Retencions i ingressos a compte sobre els premis de determinades loteries i apostes. Autoliquidació