Utilitats

 • Confrontació de documents mitjançant codi segur de verificació (CSV)
 • IDENTIFICACIÓ I SIGNATURA ELECTRÒNIQUES

  Els sistemes d'identificació i signatura dels ciutadans per poder interactuar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), a través de la Seu electrònica, són els recollits als articles 9 i 10 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

  Tipus d'accés als tràmits de la Seu electrònica

  En funció del tràmit de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària a què accedeixi, podrà escollir entre els diferents sistemes d'identificació (acreditar identitat) i signatura (expressió de la voluntat i el consentiment) disponibles per a ell. Els tipus d'accés habilitats actualment són els recollits a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Ayuda_Selector.shtml

  L'AEAT podrà admetre els sistemes d'identificació indicats com a sistema de signatura quan permetin acreditar l'autenticitat de l'expressió de la voluntat i el consentiment dels interessats. Quan els interessats utilitzin un sistema de signatura que compleixi aquestes condicions, la seva identitat s'entendrà ja acreditada mitjançant l'acte de la signatura.

  L'AEAT podrà habilitar la utilització de sistemes combinats a partir dels esmentats i mantenir les mateixes garanties de funcionament establertes per a aquests sistemes.

  En particular, els ciutadans podran utilitzar aquests sistemes per aportar, consultar, confirmar o modificar informació, propostes o esborranys enviats o posats a disposició per l'Agència Tributària, en els termes i les condicions que es puguin establir en la normativa específicament aplicable al tràmit concret o procediment.

  Cl@ve PIN.

  Cl@ve PIN és un sistema d'identificació basat en l'ús d'una clau triada per l'usuari i un PIN comunicat mitjançant SMS i que requereix un registre previ.

  Pot obtenir més informació a l'enllaç següent:

  http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/Cl_ve_PIN/Cl_ve_PIN.shtml

  Informació i validació del DNI electrònic

  Pot consultar més informació sobre el DNI electrònic a la pàgina següent:

  www.dnielectronico.es/

  Per verificar que el seu DNI electrònic funciona correctament, pot utilitzar el servei VALIDe https://valide.redsara.es/valide/validarCertificado/ejecutar.html

  Certificats d'identificació i signatura electròniques

  Per obtenir informació sobre què és la signatura electrònica, com es pot obtenir, qui la pot proporcionar i com i quan l'ha d'utilitzar, accedeixi a la informació relacionada amb el certificat electrònic del portal de l'Agència Tributària (www.agenciatributaria.es) en l'apartat Ajuda - Certificat electrònic.

  Els certificats electrònics admesos per l'Agència Tributària seran els emesos pels prestadors de serveis autoritzats pel Ministeri d'Economia i Empresa:

  https://sede.minetur.gob.es/es-es/firmaelectronica/Paginas/Prestadores-de-servicios-electronicos-de-confianza.aspx/

 • Validació del certificat de seu
 • Etiquetes
 • Simuladors
 • Baixada de programes d'ajuda