Col·laboració social en la sol·licitud de certificats tributaris

En virtut del que disposa la Resolució de 12 de gener de 2018, de la Direcció General de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per la qual es modifica la de 29 de maig de 2006, per la qual s'estableixen els supòsits i condicions en què podrà fer-se efectiva la col·laboració social en l'aplicació dels tributs, s'ha obert la col·laboració social en l'aplicació dels tributs a les següents sol·licituds de certificats tributaris, que s'uneixen als certificats d'estar al corrent de les obligacions tributàries, de contractistes i subcontractistes, de residència fiscal, d'Activitats Econòmiques i d'Exoneració de retenció als arrendadors d'immobles, així com els que poden sol·licitar-se a través de la nova aplicació de certificats tributaris genèrics:

  • Import net de volum de negoci
  • Autoliquidacions periòdiques
  • Autoliquidacions d'ingrés
  • Exempció al impost de societats
  • Situació Censal
  • Impost de societats
  • Model 190

Progressivament s'aniran adaptant les sol·licituds del resta de certificats.