Declaracions i autoliquidacions la presentació de les quals finalitza el 20 de juny