Procediment d'adhesió al Codi de Bones Pràctiques d'Associacions i Escoles de Professionals Tributaris

Es troben disponibles a la Seu electrònica de l'Agència Tributària, en l'apartat de Col·laboració Social, els tràmits d'Associacions i Col·legis relacionades amb el Codi de Bones Pràctiques. Permeten sol·licitar l'adhesió a l'esmentat Codi, adjuntant el formulari disponible en Seu electrònica i l'acord d'adhesió de l'òrgan de govern de l'Associació o Col·legi corresponent.

Així mateix, pot comunicar-se, en el seu cas, la firma de l'Addenda al Codi.

Procediment d'adhesió de les Associacions i Escoles de Professionals Tributaris al Codi de Bones PràctiquesNueva ventana