Procediment

Model 380. IVA. Operacions assimilades a les importacions