Procediment

Registres i censos: Sol·licitud d'alta del número de registre i identificació d'operadors econòmics (EORI) o d'associació EORI-NIF.