Procediment

Garantia i pagament: Autorització de contracció única.