Procediment

Garantia i pagament: Autorització d'ajornament del pagament de drets (no única operació)