Procediment

Model 569. II. EE. Impost sobre vendes al detall de determinats hidrocarburs