Procediment

IAE. Declaració d'alta, variació o baixa en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) i comunicació de l'import net de la xifra de negocis a l'efecte d'IAE (tramitació davant l'AEAT).