Procediment

NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.

NIF: Assignació de número d'identificació fiscal a les persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica.