Procediment

IVA. Reconeixement del dret a l'exempció de l'IVA dels serveis prestats directament als seus membres per determinades entitats.