Procediment

Model 763. Autoliquidació de l'impost sobre activitats de joc en els supòsits d'activitats anuals o plurianuals.