Procediment

Model 211. IRNR. Impost sobre la renda de no residents. Retenció en l'adquisició de béns immobles a no residents sense establiment permanent.