Procediment

Model 115. Retencions i ingressos a compte. Rendes o rendiments procedents de l'arrendament o el subarrendament d'immobles urbans.