Procediment

Model 193. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte del IRPF sobre determinats rendiments del capital mobiliari. Retencions i ingressos a compte del IS i IRNR (establiments permanents) sobre determinades rendes. Resum anual.