Procediment

Model 296. Declaració Informativa. Retencions i ingressos a compte de l'impost sobre la renda de no residents (sense establiment permanent). Resum anual.