Procediment

Model 05. Reconeixement previ de determinats supòsits de no-subjecció, exempció o reducció en l'impost de matriculació.