Procediment

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.

Publicitat de situacions d'incompliment rellevant de les obligacions tributàries.