Procediment

Subministrament d'informació a Administracions Públiques per a finalitats tributàries.