Procediment

Recursos i reclamacions en matèria de recursos humans.

Dades generals


Denominació

Recursos i reclamacions en matèria de recursos humans.

Tipus de procediment

Recursos humans

Matèria

Ocupació i empleats públics

Objecte

Presentació d'un recurs administratiu o d'una reclamació, relativa a qüestions pròpies del règim de personal de l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT.
Oficines de Correus.
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015.

Documentació

Presentació de recurs o reclamació.

Fases del procediment/servei

Inici: Presentació de recurs o reclamació. Tramitació: En funció del tipus de procediment. Finalització: Resolució estimant, desestimant o no admetent el que es requereix.

Termini de resolució

1 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recorrer.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas