Procediment

Procediment censal. Precursors

Dades generals

Denominació

Procediment censal. Precursors

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Registre d'operadors de comerç exterior de substàncies químiques catalogades

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

  • Oficines de Correus.

  • Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud model oficial amb aportació de documentació justificativa, entre altres: còpia autenticada del Registre d'empreses o activitats; persona responsable amb descripció de la funció i tasques, direccions completes dels establiments.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud. Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per poder obtenir el corresponent certificat d'inscripció en el Registre.

  • Finalització. Acord de l'òrgan competent concedint o denegant la inscripció, i assignant-li un número de registre.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Segons la normativa aplicable

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (CE) Nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 26-enero-2005)

Reglamento (CE) Nº 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se establecen normas de aplicación para el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento y del Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 03-agosto-2005)

Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas. (BOE 16-junio-2009)