Procediment

Autoritzacions precursors impor-expor.

Dades generals


Denominació

Autoritzacions precursors impor-expor.

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències i concessions

Matèria

Duanes

Objecte

Autoritzacions d'importació i exportació de substàncies químiques catalogades

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment


Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT
Oficines de Correus
Altres llocs previstos en l'article 16 de la Llei 39/2015

Documentació

Sol·licitud model oficial, amb possible aportació posterior de documentació justificativa (Reglament (CE) núm. 1277/2005)

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la sol·licitud.
Tramitació. Verificació del compliment dels requisits exigits en cada cas, per poder obtenir la corresponent autorització d'importació o exportació.
Finalització. Acord de l'òrgan competent concedint o denegant l'autorització, i assignant-li un número d'autorització.

Termini de resolució

15 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica


Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa


Normativa Básica

Reglamento (CE) Nº 111/2005 del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 26-enero-2005)

Reglamento (CE) Nº 1277/2005 de la Comisión, de 27 de julio de 2005, por el que se establecen normas de aplicación para el Reglamento (CE) nº 273/2004 del Parlamento y del Consejo, sobre precursores de drogas, y para el Reglamento (CE) nº 111/2005 del Consejo, por el que se establecen normas para la vigilancia del comercio de precursores de drogas entre la Comunidad y terceros países. (DOUE 3-agosto-2005)

Ley 4/2009, de 15 de junio, de control de precursores de drogas. (BOE 16-junio-2009)