Procediment

Model 791. Representant duaner: Presentació de sol·licitud d'admissió a les proves

Dades generals

Denominació

Model 791. Representant duaner: Presentació de sol·licitud d'admissió a les proves

Tipus de procediment

Registres i censos

Matèria

Duanes

Objecte

Comprèn l'emplenament del model 791, el pagament telemàtic de la taxa per drets d'examen i la presentació de la instància de participació ja emplenada.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano

Lloc de presentació

Telemàtica

Fases del procediment/servei

Inici:
Publicació de la convocatòria i obertura del termini de presentació d'instàncies.
Tramitació:
Presentació d'instàncies pels aspirants i si s'escau pagament dels drets d'examen.
Publicació del llistat provisional i definitiu d'aspirants admesos i exclosos
Encara que el procediment de presentació d'instàncies i pagament finalitza amb aquests llistats, a l'efecte de l'opositor té una continuació amb el seguiment a través de la pàgina Web de l'Agència Tributària de les actuacions del tribunal qualificador del procés selectiu. (convocatòria dels exercicis, publicació del llistat d'aprovats en cadascun).

Formularis

Model 791. Tramitació electrònica

Termini de resolució

Segons normativa aplicable

Òrgan de resolució

Departament de Duanes i Impostos Especials

Recursos

Recurs potestatiu de reposició davant l'òrgan que hagi dictat l'acte administratiu que s'ha de recórrer. Termini: Un mes. Article 124 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu comú de les Administracions Publiques.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Resolución de 21 de julio 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se convocan pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero

Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

Real Decreto 285/2014, de 25 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero y el Real Decreto 1363/2010, de 29 de octubre, por el que se regulan supuestos de notificaciones y comunicaciones administrativas obligatorias por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Estatal de Administración Tributaria

Resolución de 10 de mayo de 2016, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueba el modelo de solicitud de admisión a las pruebas de aptitud para ser representante aduanero y de la autoliquidación de la tasa de examen para estas pruebas y se regula su presentación y pago

Orden HAP/308/2013, de 26 de febrero, por la que se crea y se regula el Registro de Representantes Aduaneros