Procediment

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Dades generals

Denominació

Autorització d'ús d'embarcacions d'alta velocitat

Tipus de procediment

Autoritzacions, llicències, concessions i homologacions

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment per a l'autorització d'ús de les embarcacions pneumàtiques i semirrígides d'alta velocitat, que s'ha de presentar a través de la Seu electrònica de l'Agència Estatal d'Administració Tributària.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Fases del procediment/servei

  • Iniciació: sol·licitud de l'autorització d'ús i inscripció.

  • Tramitació: durant el període transitori s'entendrà concedida provisionalment, tret d'una resolució expressa en contra, sense que això condicioni la decisió final que s'hagi d'adoptar.

  • Acabament: inscripció o autorització d'ús.

Formularis

Sol·licitud de l'autorització (tramitació electrònica)

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Alçada: en el termini d'un mes si l'acte és exprés. Si passa altrament, en qualsevol moment a partir de l'endemà de la producció dels efectes del silenci administratiu. Es pot presentar a l'òrgan que va dictar l'acte o al competent per resoldre'l i s'ha d'adreçar al superior jeràrquic de l'òrgan que el va dictar.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto-ley 16/2018, de 26 de octubre, por el que se adoptan determinadas medidas de lucha contra el tráfico ilícito de personas y mercancías en relación con las embarcaciones utilizadas (BOE 27-octubre-2018).