Procediment

Declaració sumària de descàrrega.

Dades generals

Denominació

Declaració sumària de descàrrega.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions sumàries de descàrrega.
La declaració sumària s'exigeix com a requisit previ per assignar destinació duanera a la mercaderia introduïda en el territori duaner comunitari i haurà de ser presentada de forma general abans de l'arribada de la mercaderia a l'esmentat territori. En el cas de la declaració sumària de descàrrega per a mercaderia introduïda per via marítima, la declaració es pot presentar en paper o per via electrònica mitjançant missatge EDIFACT, a través d'Internet, bé a les autoritats portuàries o a la mateixa AEAT en virtut de l'acord de finestreta única entre l'AEAT i ports de l'Estat.
En transport aeri la presentació es realitza directament a l'AEAT.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica.
Oficines de l'AEAT

Documentació

Hauran de seguir el model inclòs en la normativa indicada més amunt (annexos).

Fases del procediment/servei

Inici. Presentació de la declaració sumària.
Tramitació. Si s'escau, revisió de la declaració per la duana.
Finalització. Resposta automatitzada de l'Administració comunicant l'admissió o rebuig (per errors en l'emplenament) de la declaració.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN HAC/3579/2003, de 17 de diciembre, por la que se modifica la Orden de 21 de noviembre de 2000, por la que se regula la formulación de declaraciones sumarias por vía aérea. (BOE 23-diciembre-2003)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero