Procediment

Declaració sumària de sortida (EXS)

Dades generals

Denominació

Declaració sumària de sortida (EXS)

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

La Declaració sumària de sortida (EXS), Exit Summary Declaration en anglès, és un dels tipus de declaració que empara la sortida de mercaderies del territori duaner comunitari.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de declaracions sumàries de sortida o consulta de declaracions prèviament presentades via missatge xml.

  • Finalització. Admissió de la declaració.

Termini de resolució

Segons la normativa aplicable

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició. Un mes, amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu a recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa. Reclamació economicoadministrativa. Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre desestimat el procediment o el recurs de reposició previ. S'ha d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Orden EHA/1217/2011 de 9 de mayo por la que se regula el procedimiento de entrada y presentación de mercancías introducidas en el territorio aduanero y la declaración sumaria de depósito temporal, así como la declaración sumaria de salida y la notificación de reexportación en el marco de los procedimientos de salida de las mercancías de dicho territorio (BOE 16-05-2011).

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero