Procediment

Importació

Dades generals

Denominació

Importació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions duaneres d'importació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

Telemàtica
Oficines de l'AEAT

Documentació

Hauran de seguir el model establert en la resolució del DUA i adjuntar-hi els documents previstos, segons el tipus d'operació.

Fases del procediment/servei

Inicio. Presentación de la declaración aduanera.
Tramitación. Control de la declaración utilizando el sistema informatizado de análisis de riesgos.
Terminación. Levante de las mercancías y, eventualmente, comunicación de la liquidación provisional practicada.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero