Procediment

Exportació

Dades generals

Denominació

Exportació

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions duaneres d'exportació.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Hauran de seguir el model establert en la resolució del DUA i adjuntar-hi els documents previstos, segons el tipus d'operació.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la declaració duanera

  • Tramitació: Control de la declaració utilitzant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

  • Finalització: Aixecament de les mercaderies i comunicació de la liquidació provisional practicada.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. ( BOE 18-diciembre-2003 )

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero