Procediment

Vinculació a dipòsit

Dades generals

Denominació

Vinculació a dipòsit

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari de presentació de declaracions duaneres de vinculació a dipòsit.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciutadà - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Hauran de seguir el model establert en la resolució del DUA i adjuntar-hi els documents previstos, segons el tipus d'operació.

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la declaració duanera

  • Tramitació. Control de la declaració utilitzant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

  • Finalització. Aixecament de les mercaderies i comunicació de la liquidació provisional practicada.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)