Procediment

Declaració de baix valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable

Dades generals

Denominació

Declaració de baix valor. Franquícia aranzelària i exempció IVA per enviaments sense valor estimable

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment tributari iniciat mitjançant una declaració del transportista de la mercaderia comunicant que aquesta compleix les condicions per a l'aplicació de la franquícia aranzelària i l'exempció d'IVA per "enviament sense valor estimable" o "enviament entre particulars". La declaració es basa en les dades que consten en poder del transportista.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

No en té

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la declaració de baix valor.

  • Tramitació. Comprovació de la declaració mitjançant el sistema informatitzat d'anàlisi de riscos.

  • Finalització. Admissió/rebuig de la declaració.

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales. (BOE 29-diciembre-1992)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero

Reglamento (CE) nº 1186/2009 del Consejo, de 16 de noviembre de 2009, relativo al establecimiento de un régimen comunitario de franquicias aduaneras. (DOUE 10 de diciembre de 2009)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto Sobre el Valor Añadido. (BOE, 29-diciembre-1992)