Procediment

Model 380. IVA. Operacions assimilades a les importacions

Dades generals

Denominació

Model 380. IVA. Operacions assimilades a les importacions

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment tributari de presentació de la declaració-liquidació de l'impost sobre el valor afegit. Operacions assimilades a les importacions.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

S'haurà de seguir el model aprovat per a cada supòsit de declaració-liquidació.

Fases del procediment/servei

  • Inici: Presentació de la declaració.

  • Tramitació: Departament de Duanes i IIEE.

  • Finalització: Resposta automatitzada de l'Administració comunicant l'admissió.

Formularis

Model 380 (tramitació electrónica)

Termini de resolució

No tiene

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

No és procedent la interposició de recursos

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

ORDEN EHA/1308/2005, de 11 de mayo, por la que se aprueba el modelo 380 de declaración-liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido en operaciones asimiladas a las importaciones, se determinan el lugar, forma y plazo de presentación, así como las condiciones generales y el procedimiento para su presentación por medios telemáticos. (BOE 13-mayo-2005)

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 31-diciembre-1992)