Procediment

Sol·licitud d'intervenció de marques

Dades generals

Denominació

Sol·licitud d'intervenció de marques

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment d'autorització de sol·licituds d'intervenció de les autoritats duaneres en casos de possible vulneració de drets de propietat industrial i intel·lectual.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Empresa - Ciutadà

Lloc de presentació

  • Telemàtica

  • Oficines de l'AEAT

Documentació

Hauran de seguir el model aprovat en la normativa comunitària (annex II del Reglament CE (CE) núm. 1891/2004, de la Comissió).

Fases del procediment/servei

  • Inici. Presentació de la sol·licitud

  • Tramitació. Comprovació que es compleixen els requisits tant formals com materials per poder concedir l'autorització.

  • Finalització. Concessió o denegació de la intervenció.

Termini de resolució

30 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo. (DOUE, 29-junio-2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013,por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE, 18-diciembre-2013)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)