Procediment

Retenció de mercaderia per vulneració de marques.

Dades generals

Denominació

Retenció de mercaderia per vulneració de marques.

Tipus de procediment

Tributari

Matèria

Duanes

Objecte

Procediment de retenció de mercaderies per presumpta vulneració de drets de propietat intel·lectual.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Ofici

Sol·licitant: Administració

Lloc de presentació

  • Telemàtica.

  • Oficines de l'AEAT

Fases del procediment/servei

  • Inici. Notificació de la retenció de la mercaderia al titular del dret presumptivament vulnerat

  • Tramitació. Verificació per part de l'esmentat titular de la vulneració i comunicació de la interposició de la denúncia/demanda davant la jurisdicció competent o alliberament de la mercaderia.

  • Finalització. Manteniment de la retenció mentre finalitza el procés judicial o alliberament de la mercaderia.

Termini de resolució

10 dia/es hàbil/s

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent al de la notificació de l'acte impugnat o a aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, Certificat electrònic, Clave PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de junio de 2013, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1383/2003 del Consejo. (DOUE, 29-junio-2013)

Reglamento de Ejecución (UE) nº 1352/2013 de la Comisión, de 4 de diciembre de 2013,por el que se establecen los formularios previstos en el Reglamento (UE) nº 608/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual (DOUE, 18-diciembre-2013)

Orden EHA/2343/2006, de 3 de julio, relativa a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de declaración de mercancías sospechosas de vulnerar derechos de propiedad intelectual. (BOE 19-julio-2006)

Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos. (BOE 5-septiembre-2007)

Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. (BOE 18-diciembre-2003)

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero