Procediment

Document electrònic de reemborsament de l'impost sobre el valor afegit a viatgers. (DER).

Dades generals

Denominació

Document electrònic de reemborsament de l'impost sobre el valor afegit a viatgers. (DER).

Tipus de procediment

Tributària

Matèria

Impostos

Objecte

Procediment de validació electrònica del document de sortida de mercaderies en la devolució d'IVA a viatgers.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

Interessat

Sol·licitant: Ciudadano

Lloc de presentació

  • Telemàtica

Documentació

L'interessat ha de disposar de la documentació que acrediti el compliment dels requisits establerts legalment per a la devolució de l'IVA, per a la seva possible presentació en el punt de segellament.

Fases del procediment/servei

  • Inici: sol·licitud de validació del document electrònic de reemborsament

  • Tramitació: verificació dels requisits exigits

  • Acabament: acord de l'òrgan competent que valida o no el document electrònic de reemborsament

Formularis

Presentació (Tramitació electrònica)

Termini de resolució

6 mes/os

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reclamació economicoadministrativa: Termini: Un mes des del dia següent del de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el recurs de reposició previ. S'adreçarà a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Reposició: Termini: Un mes. Amb caràcter potestatiu, davant l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vulgui recórrer, fent constar que contra aquest no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido

Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. (BOE 29-diciembre-1992)