Procediment

Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD)

Dades generals

Denominació

Document de transport electrònic com a declaració de trànsit (ETD)

Tipus de procediment

Duaner

Matèria

Duanes

Objecte

Al document de transport electrònic (ETD) figuren les mercaderies que es carreguen en un vaixell o en una aeronau. Aquest procediment permet utilitzar un document de transport electrònic com a declaració a la duana per a la inclusió de les mercaderies en el règim de trànsit. Es tracta d'una de les simplificacions previstes per al règim de trànsit pel Codi duaner i la seva normativa de desenvolupament.

Òrgan responsable

Agència Estatal d'Administració Tributària

Informació general del procediment

Forma d'inici

interessat

Sol·licitant: Ciudadano - Empresa

Lloc de presentació

  • Telemàtica, a la Seu electrònica de l'Agència Tributària.

Documentació

Document de transport electrònic (ETD) amb els requisits establerts en la normativa aplicable i sempre que la companyia marítima o aèria disposi d'una autorització concedida per les autoritats duaneres competents.

Fases del procediment/servei

  • Inici: presentació de document electrònic de transport com a declaració de trànsit.

  • Tramitació: comprovacions partint d'un sistema de gestió de riscos aplicable.

  • Finalització: admissió o rebuig de la declaració duanera presentada.

Formularis

Presentació (tramitació electrònica)

Termini de resolució

6 mesos

Òrgan de resolució

Agència Estatal d'Administració Tributària

Recursos

Reposició: en el termini d'un mes, i amb caràcter potestatiu, a l'oficina de la qual prové l'acte administratiu contra el qual es vol recórrer, fent constar que contra aquest acte no s'ha interposat cap reclamació economicoadministrativa.

Reclamació economicoadministrativa: en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de l'acte impugnat o d'aquell en què es pugui entendre resolt el procediment o el recurs de reposició previ. S'haurà d'adreçar a l'òrgan administratiu que hagi dictat l'acte reclamable.

Informació vinculada a la tramitació electrònica

Sistema d'identificació

DNI electrònic, certificat electrònic, clau PIN

Nivell d'interactivitat

Nivell 4: Tramitació electrònica

Normativa

Normativa Básica

Código Aduanero y disposiciones de aplicación del Código Aduanero